Domov       Pišite nam   

AKTUALNO:


Naše zgodbe

Zakonodaja

Pred vami je izbir določb pravic ter nekaterih olajšav v slovenski zakonodaji, kjer se obravnavajo otroci s posebnimi potrebami oziroma njihovi zakoniti zastopniki:

1.

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

2.

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

3.

Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo

4.

Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo

5.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z dopolnitvami

6.

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

7.

Zakon o vrtcih

8.

Zakon o osnovni šoli

9.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

10.

Pravilnik o organizaciji in naeinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami

11.

Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

12.

Pravilnik o doloeitvi obmoenih enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za zaeasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih doloea zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

13.

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb

14.

Zakon o socialnem varstvu

15.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu

16.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu II - Centri za socialno delo

17.

Zakon o postopku za uveljavljanje socialno varstvenih pravic

18.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

19.

Uredba o merilih za doloeanje oprostitve pri plaeilih socialno varstvenih storitev

20.

Izvleeek iz nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005

21.

Zakon o delovnih razmerjih

22.

Zakon o dohodnini

23.

Zakon o davkih na motorna vozila

24.

Carinski zakon

25.

Uredba o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve

26.

Uredba o doloeitvi letnih povraeil za uporabo cest, ki jih plaeujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila

27.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem

28.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

29.

Spremembe i dopolnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

30.

Zakon o nepravdnem postopku
31. Zakon o pospeševanju turizma
32. Zakon o invalidskih organizacijah